Search Result of "ข้าว"

About 7464 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กาประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การใช้แป้งข้าวกล้องเริ่มงอกทดแทนแป้งสาลีเพื่อผลิตเค้กข้าวแช่เยือกแข็ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การประยุกต์การปลูกข้าวด้วยเครื่องโรยเมล็ดแบบสายพาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ร่วมกับปุ๋ยเคมีระดับต่าง ๆ ในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์เพื่อลดโรคเมล็ดด่าง เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพการขัดสีของข้าว

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยต้นแบบระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตข้าวสารของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

Img

ที่มา:การประชุมเวทีข้าวไทย ครั้งที่ 1 เรื่อง "อนาคตข้าวไทย : ความอยู่รอดของชาวนา"

หัวเรื่อง:สถานการณ์ข้าวไทย : ความเป็นพลวัตและสถานการณ์ของปัญหา

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ การขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตและการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสร้างโฟเลตในข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์กลายในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ดในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในแปลงนาที่ไม่ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดผงแห้งในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในสภาพแปลงนา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:อิทธิพลของโพแทสเซียมซิลิเกตและเชื้อรา Trichoderma harzianum ต่อการเกิดโรคถอดฝักดาบของกล้าข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:การลดโรคกาบใบแห้งและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโดยแบคทีเรียปฏิปักษ์

Img
Img
12345678910...