Search Result of "ข้าราชการทหาร"

About 29 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารงานของข้าราชการทหารหญิง ชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจิรศักดิ์ กองสัมฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพอากาศ กรณีศึกษาฐานทัพอากาศดอนเมือง

ผู้เขียน:Imgฉัตรชัย ชัยศิริพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชาเอก:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับบทบาทการบังคับบัญชาและพฤติกรรมผู้นำทางการบริหารของ ข้าราชการทหารหญิงในทัศนะของข้าราชการทหารสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม

ผู้เขียน:Imgมลฤดี กาญจนะโภคิน

ประธานกรรมการ:Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนฤมล ศราธพันธุ์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการทหาร สังกัดจังหวัดทหารบกราชบุรี

ผู้เขียน:Imgวิภาวี วรวิทย์วัฒนะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารในกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์

ผู้เขียน:ImgSirichai AURBOONYANUN

ประธานกรรมการ:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีในทัศนคติของข้าราชการทหารบกในหน่วยกำลังรบของกองพลในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgChatree CHANPITAK

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชารอง:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของข้าราชการทหารสังกัดกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ต่อหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgสัมพันธ์ เงาศรี

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของข้าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร

ผู้เขียน:Imgพันธิวา ชูศรีโสม

ประธานกรรมการ:Imgณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการทหารระดับชั้นสัญญาบัตรในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด

ผู้เขียน:Imgสุวิภา อนุจรพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการทหารกองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgสุปาณี สรรพชัย

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของธนาคารออมสิน: กรณีศึกษา ข้าราชการทหารเรือ สังกัดกองบัญชาการทหารเรือ

ผู้เขียน:ImgWiyada CHANSAISAKORN

ประธานกรรมการ:Imgนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการทำงานของข้าราชการทหารสังกัดกรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

ผู้เขียน:Imgสมิทธิพัฒน์ คล้ายแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารสายงานสัสดี ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุเนตร อินทชาติ

ประธานกรรมการ:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการวิชาเอก:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

กรรมการวิชารอง:Imgปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเครียดและผลกระทบจากความเครียดของ ข้าราชการทหารในกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์

ผู้เขียน:Imgพรชัย งามสดใส

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญในการปฏิบัติงานกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรของข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร : ศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgคำรบ ลียะวณิช

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประเสริฐ อังสุรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุรา สุขภาพจิต และผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร อากาศชั้นประทวน กรมสื่อสารทหารอากาศ กองบัญชา การสนับสนุนทหารอากาศ

ผู้เขียน:Imgกุญชร เจือตี๋

ประธานกรรมการ:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คำดี

กรรมการวิชารอง:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ของข้าราชการทหารอากาศชั้นประทวน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอรุณี ไทยาภิรมย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12