Search Result of "ข้อสอบ"

About 61 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน มสข. (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Img

งานวิจัย

ระบบข้อสอบออนไลน์สำหรับสอบวัดผลจบการศึกษาด้วยเทคนิคสุ่มตามระดับความยาก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

อีเอ็กซ์แซม:ระบบข้อสอบออนไลน์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ผลการสอบ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาข้อสอบ E-Exam สำหรับการสอบวัดผลจบการศึกษาด้วยเทคนิคสุ่มตามระดับความยาก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
1234