Search Result of "ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการการกำกับดูแลมาตรฐานรายการข้อมูลของประทเศ ระบบต้นแบบการให้บริการข้อมูล ระบบต้นแบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล"

About 3 results
Img

Researcher

นาย สมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:System Analysis and Database Desing, Software Project Management, Software Testing, Requirement ENgineering, Data Quality and Standardization, Business Process Design, Business Continuity Plan, Risk Management, Enterprise Architectural Design, Project Cost & Size Estimate, ICT Master Plan, User Experience Co-Design

Resume

Img

Researcher

ดร. อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Information Systems, Information Quality, e-Government, Data Science, Data Integration

Resume

Img

Researcher

ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Natural Language Processing, Expert System, Artificial Intelligence

Resume