Search Result of "ข้อมูลสูญหาย"

About 14 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ตัวประมาณควรจะเป็นสูงสุดแบบแจ็คไนฟ์สำหรับการแจกแจงแบบปกติ 2 ตัวแปรเมื่อมีข้อมูลสูญหาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหายสำหรับข้อมูลตัวแปรพหุ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหายสำหรับข้อมูลตัวแปรพหุ

ผู้เขียน:Imgน้ำทิพย์ พนมไทย

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในการวัดซ้ำด้วยวิธีมาร์คอพเชนมอนติคาร์โลและวิธีคอปูลาส์

ผู้เขียน:Imgดวงภรณ์ โปทาวี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายแบบร่วม

ผู้เขียน:Imgศศิธร สมพงศ์นวกิจ

ประธานกรรมการ:Imgจุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบ ARIMA เมื่อมีข้อมูลสูญหายแบบสุ่ม

ผู้เขียน:Imgปารเมนทร คูรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวนันทา วาณิชยเศรษฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนิดา ชาญบรรยง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับการแจกแจงแบบปกติ 2 ตัวแปรเมื่อมีข้อมูลสูญหาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาย ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Statistical Analysis; Response Surface Methodology; Experimental Design; Regression Analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฏีทางสถิติ

Resume