Search Result of "ข้อมูลระยะยาว"

About 9 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายสำหรับข้อมูลระยะยาวที่ไม่สมบูรณ์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร. พาชิตชนัต ศิริพานิช

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:การใช้ตัวแปรช่วยในการประมาณค่าเฉลี่ยสำหรับข้อมูลระยะยาวที่มีการสูญหาย

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายสำหรับข้อมูลระยะยาวที่ไม่สมบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ตัวแปรช่วยในการประมาณค่าเฉลี่ยสำหรับข้อมูลระยะยาวที่มีการสูญหาย

Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฏีทางสถิติ

Resume