Search Result of "ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม"

About 25 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยศูนย์ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้านการเกษตร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (9)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแล้งด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประมาณพื้นที่เพาะปลูกข้าวด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลายประเภท (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Space Cooperation Organization--APSCO)

Img

งานวิจัย

โมเดลการคำนวณปริมาณแสงอาทิตย์แบบทันทีจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเขตร้อนชื้น (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)กิจกรรม: การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Data Sharing Service Platform) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์, Imgนางปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ, Imgนางสาวพรรษา บุนนาค, Imgนางสาวมะปราง บุญยอ, Imgนางสาวยุภาวดี เวชสาร, Imgนางสาวหัสดาภรณ์ สิทธิ, Imgนายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์, Imgนายนิพนธ์ พิมพ์พืช, Imgนายพีรพล พรหมพิทักษ์พร, Imgนายมนต์ชัย อวยพร, Imgนายลูกา เนตรเนรมิตร, Imgนายศิริชัย ศศธราดล, Imgนายสัณห์ อุทยารัตน์, Imgนายอิทธิ สงวนดี, Imgนายเอกพล หิรัญยเอกภาพ

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img
Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS และ DVB-S เพื่อการปฏิบัติการและประเมินผลฝนหลวงในภาคกลาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยศูนย์ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้านการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงการจำแนกสังคมพืช โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลธรณีสัณฐาน และสภาพภูมิประเทศ กรณีศึกษาป่าสาธิตงาว จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgนฤมล นุชเปลี่ยน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุวิทย์ อ๋องสมหวัง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS เพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS และ DVB-S เพื่อการปฏิบัติการและประเมินผลฝนหลวงในภาคเหนือ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

12