Search Result of "ข้อบกพร่อง"

About 46 results
Img

งานวิจัย

การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนในรายวิชาขั้นตอนการพิสูจน์:เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรงค์ศรี แสงบรรจง, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การลดต้นทุนจากข้อบกพร่องในกระบวนการผลติท่อไฟเบอร์กลาส (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 มก.ฉกส.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนในรายวิชาขั้นตอนการพิสูจน์:เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรงค์ศรี แสงบรรจง, อาจารย์

123