Search Result of "ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นาย มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา

Resume