Search Result of "ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

นาย มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Resume