Search Result of "ข้อจำกัด"

About 73 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ข้อจำกัดของทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ กรณีการส่งเสริมเกษตรกรรมในเมืองของสิงคโปร์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ตู้ขายอาหารอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมช่วยตัดสินใจสำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านคุณค่าทางอาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgคุณชัชวาล คูณขุนทด, Imgนางสาว วรกานต์ อยู่เป็นสุข

แหล่งทุน:สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการผลิตไบโอดีเซลที่มีข้อจำกัดทางด้านพลังงาน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุรเทพ นิลนนท์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทางการเงิน ข้อจำกัดทางการเงินและการลงทุนของธุรกิจ:กรณีศึกษาในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
1234