Search Result of "ขิง"

About 208 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วิธีประเมินคุณภาพความอ่อนแก่ของขิงสด (2018)

ผู้แต่ง:ImgMs.Pitcha-orn Sirichewakesron, ImgMs.Sirinad Noypitak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การควบคุมโรคแง่งเน่าของขิงโดยชีววิธี (2005)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Fuengfah Chantaniyom,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:อบต.ไร่ขิง

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

โครงการ"Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม" และการนำผลงานขิงนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ" (2016)

นักวิจัย:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบโดยรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพืชวงศ์ขิงเพื่อการส่งออก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การแปรรูปดาหลาและขิงประดับ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

แหล่งทุน:กรมวิชาการเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพืชวงศ์ขิงเพื่อการส่งออก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...