Search Result of "ขายผัก"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการขายผักสดผ่านระบบสังคมออนไลน์

ผู้เขียน:Imgกฤติน พวงมะลิต

ประธานกรรมการ:Imgบพิตร ตั้งวงศ์กิจ*

กรรมการร่วม:Imgรัตนา ตั้งวงศ์กิจ*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจขายผักสดปลอดสารพิษผ่านระบบสังคมออนไลน์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสาวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจขายผักสดปลอดสารพิษผ่านระบบสังคมออนไลน์

Img

Researcher

นางสาว สุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ระบบฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม

Resume