Search Result of "ขั้วไฟฟ้า"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Heterogeneous catalyst, Functional carbon nanomaterials

Resume

Img

Researcher

ดร. ปณิทัต หาสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Synthetic Inorganic Nanomaterials, Dye-sensitized Solar Cells, Flavor Sensing

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การห่อหุ้มคาร์บอนแบล็กด้วยพอลิเมอร์ที่นำโปรตอนได้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง

ผู้เขียน:Imgวรัญญา ผมพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว และแคดเมียม ในน้ำจากแหล่งต่างๆ ด้วยเทคนิค Adsorptive Stripping Voltammetry ที่ใช้ขั้วไฟฟ้าฟิล์มปรอทเคลือบบนโลหะอิริเดียม

ผู้เขียน:Imgวรพรรณ พรมศิลา

ประธานกรรมการ:Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์แบบไหลเวียนภายนอกโดยระบบโทโมแกรมความต้านทานไฟฟ้า

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์แบบไหลเวียนภายนอกโดยระบบโทโมแกรมความต้านทานไฟฟ้า

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตต้นแบบเพื่อนำไปสู่การผลิตรถเข็นนั่งไฟฟ้าได้เชิงพาณิชย์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปณิทัต หาสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

Researcher

นาย วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:พลังงานทดแทนและการจัดการพลังงาน, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการถ่ายเทความร้อน, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Resume

12