Search Result of "ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเข้ารหัสแบบ LZW ในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

ผู้เขียน:Imgนริศ กุณาศล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgWorasait Suwannik

กรรมการวิชารอง:Imgนายประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมคอมแพคท์แบบบีบอัด

ผู้เขียน:Imgดร.อรวรรณ วัชนุภาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgWorasait Suwannik

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมคอมแพคท์แบบขนานบนหน่วยประมวลผลกราฟิก

ผู้เขียน:Imgนุกูล สถาพร

ประธานกรรมการ:ImgWorasait Suwannik

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การจัดการจราจรข้อมูลบนโครงข่ายไอพี โดยการกำหนดค่าน้ำหนักเส้นทาง ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดจำนวนและตำแหน่งของทางเข้าที่เหมาะสมภายในแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

ผู้เขียน:Imgทิวากร อภิรักษ์ธนากร

ประธานกรรมการ:ImgAnchana Wongsto

กรรมการร่วม:Imgสมเจตน์ พัชรพันธ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบบีบอัดที่เข้ารหัสด้วยอัลกอริทึม LZW แบบผสม

ผู้เขียน:Imgสาวิตรี ฉ่ำลมัย

ประธานกรรมการ:ImgWorasait Suwannik

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ตัวดำเนินการ Shift-and-Check สำหรับ LZWGA

ผู้เขียน:Imgอณิมา รอตเสียงล้ำ

ประธานกรรมการ:ImgWorasait Suwannik

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม LZWGA แบบผสม Hybrid LZWGA

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่เข้ารหัสด้วยอัลกอริทึม LZW ด้วยทฤษฎีเค้าร่าง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดกลุ่มข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหารด้วยวิธีการแบบสองขั้นตอนโดย SOM และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

ผู้เขียน:Imgวงกต พจน์พงศ์สรรค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123