Search Result of "ขั้นตอนวิธี"

About 153 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขั้นตอนวิธีจำแนกชนิดและแก้ไขภาพสำหรับภาพถ่ายระยะไกล (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการจัดประเภทและการรวมกลุ่มข้อมูล (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgบุญเสริม กิจศิริกุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขั้นตอนวิธีแบ่งกลุ่มในกราฟแบบสตรีมสำหรับกราฟในความเป็นจริง (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพดล จันทร์เอี่ยม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อหาปริพันธ์เชิงตัวเลขโดยใช้เทคนิคการถดถอยแบบเส้นโค้งพาราโบลา ที่ผ่านจุด 3 จุด (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ขั้นตอนวิธีในการระบุตำแหน่งในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
12345678