Search Result of "ขับเคลื่อน"

About 386 results
Img
Img

ที่มา:กาประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การใช้แป้งข้าวกล้องเริ่มงอกทดแทนแป้งสาลีเพื่อผลิตเค้กข้าวแช่เยือกแข็ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

Img

ที่มา:ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวเรื่อง:รูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อเสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตวิชาชีพครู

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ร่วมกับปุ๋ยเคมีระดับต่าง ๆ ในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์เพื่อลดโรคเมล็ดด่าง เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพการขัดสีของข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตข้าวสารของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การประยุกต์การปลูกข้าวด้วยเครื่องโรยเมล็ดแบบสายพาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 4 : การขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

หัวเรื่อง:ผลของวิธีการอบแห้งต่อคุณภาพของโจ๊กไก่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับทารกและเด็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : การขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

หัวเรื่อง:การพัฒนาโจ๊กไก่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับทารกและเด็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ การขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตและการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสร้างโฟเลตในข้าว

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ไทยเเลนด์ 4.0" (2017)

นักวิจัย:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

Doner:สวก. มอบโดย นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

งานวิจัย

การศึกษาสถานภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้สอดคล้องต่อการขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์, Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์, Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Img
Img
Img
12345678910...