Search Result of "ขอนแก่น"

About 441 results
Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้ยีสต์ควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 (RGC 2013) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดำเนินงานโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายอุมดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 27 แห่ง

หัวเรื่อง:การจัดการวัตถุดิบคงคลังของ โรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดข้าวโพด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใข้อาหารผสมผงกวาวเครือขาวในการเลี้ยงไก่เนื้อตอน 2. ผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากที่อายุ 56 วัน และที่อายุ 63 วันหลังหยุดการใช้กวาวเครือขาวที่ระยะเวลาแตกต่างกัน

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบไม่ทำลายตัวอย่างของเนยแข็งเกาดาและเนยแข็งเชดดาในระหว่างการบ่มโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด

Img

ที่มา:ม.ขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ CPPU เพื่อชักนำหน่อใหม่จากลำต้นตัดชำของสับปะรด MD2

Img

ที่มา:คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้ CPPU เพื่อชักนำหน่อใหม่จากลำต้นตัดชำของสับปะรด MD2

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:นวัตกรรมของกระบวนการสังเคราะห์เลดไกลโคเลตและโครงสร้างแบบเพอรอพสไกต์ของเลดไททาเนต เลดเซอร์โคเนต และเลดเซอร์โคเนตไททาเนตผ่านกระบวนการโซล-เจล

Img

ที่มา:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:นวัตกรรมของกระบวนการสังเคราะห์เลดไกลโคเลดและโครงสร้างแบบเพอรอพสไกต์ของเลดไททาเนต เลดเซอร์โคเนต และเลดเซอร์โคเนตไททาเนตผ่านกระบวนการโซล-เจล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การอยู่รอดของเกษตรกรผู้นำในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบฝรั่งและสารสกัดจากกระเทียมต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila และ Streptococcus spp. ที่แยกได้จากปลาป่วย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:คุณสมบัติระยะยาวของจีโอโพลีเมอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:รายงานการศึกษาเบื้องต้น: การใช้ Vero Cell ในการเพาะแยกเชื้อ Newcastle disease virus (NDV)

Img

ที่มา:วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:ผลของอิมัลซิไฟเออร์และเวลาที่ใช้ในการผสมต่อสมบัติเชิงกายภาพของฟักทองสเปรด

Img

ที่มา:วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑิตศึกษา

หัวเรื่อง:การสุขาภิบาลร้านอาหารหวานและเครื่องดื่ม และสิ่งแวดล้อมของโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:แหล่งทุน ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์นาโนแมงกานีสออกไซด์ ด้วยเทคนิคโซล-เจล เพื่อใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน"

หัวเรื่อง:ระบบผลิตพลังงานทดแทนจากไม้โตเร็วเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษาในประเทศกัมพูชา)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ตัดดอกด้วยทฤษฎี Quality FunctionDeployment (QFD)

Img

ที่มา:บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา: การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไว

12345678910...