Search Result of "ของไหล"

About 67 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของไหลในระบบปรับอากาศและของไหลในระบบกำจัดขยะ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Sadik Kaka?

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การสั่นอิสระของท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเลในสภาวะแขวนปลายบน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลเฉลยยืนยงของแบบจำลองพิเศษของเกรเดียนต์ของไหล (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Prakrong Voraka, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษารูปแบบการไหลของของไหลผ่านวัตถุรูปวงกลม (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการใช้อนุภาคผลึกเหลวในการตรวจวัดอุณหภูมิของของไหล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การจำลองพลศาสตร์ของไหลของการผลักดันน้ำในทางน้ำเปิดโดยกังหันน้ำ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

1234