Search Result of "ของเสีย"

About 330 results
Img
Img

ที่มา:นิทรรศการ การจัดการพลังงานแบบปราศจากของเสีย กระทรวงพลังงานฯ ณ จ.กระบี่

หัวเรื่อง:ผลของแอนติออกซิแดนซ์ธรรมชาติต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ

Img

ที่มา:นิทรรศการ เรื่อง การจัดการพลังงานแบบไร้ของเสีย กระทรวงพลังงานฯ จ.กระบี่

หัวเรื่อง:ผลของออกซิแดนซ์สังเคราะห์ต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย

หัวเรื่อง:การศึกษาการออกแบบระบบบำบัดเพื่อลดการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในดินโดยใช้เทคนิค Soil Vapor Extraction (SVE)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน: โอกาสและความท้าทาย

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยจากอากาศภายในสำนักงาน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:วัสดุดูดซับเบนทอไนต์เซรามิกสำหรับกำจัดโลหะหนัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

Img

งานวิจัย

โตรงการศึกษาการใช้ของเสียจากฟาร์มสุกรและเพิ่มผลผลิตพืช (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

แหล่งทุน:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
12345678910...