Search Result of "ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร"

About 45 results
Img

งานวิจัย

นิเวศวิทยาของหมาในในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. นุชรินทร์ ศงสะเสน, Imgนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร

แหล่งทุน:องค์การ Earth watch และศูนย์วิทยาการขั้นสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Movement, home range size and activity pattern of golden jackal (Canis aureus, Linneaus, 1758) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Prey Species and Habitat Use of Dhole (Cuon alpinus) in Salakpra Wildlife Sanctuary

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123