Search Result of "ขวัญภิรมย์ เกาะกระโทก"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์แรงงาน, , ทรัพยากรมนุษย์, จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์, การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์

Resume