Search Result of "ขยะอินทรีย์"

About 56 results
Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคการหมักขยะอินทรีย์ในกล่องคอนกรีต (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, Imgนายจุลบุตร จันทร์สูรย์

แหล่งทุน:มูลนิธิชัยพัฒนา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ถังหมักก๊าซชีวภาพเคลื่อนที่ได้จากขยะอินทรีย์ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นางสาว ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วัสดุ, รังสี

Resume

Img

Researcher

นางสาว อาภรณ์ ศรีมาตร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นาย สมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ประยุกต์ เกี่ยวกับ ไฟฟ้า แม่เหล็ก เกษตร เป็นต้น

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอิทธิพลของเปลือกสับปะรดและดินนาต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายของขยะอินทรีย์

ผู้เขียน:Imgศิวนาถ ไทยภักดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

เกียรติบัตรรางวัลงานวิจัยคุณภาพภาคโปสเตอร์ ระดับดี (2014)

ผลงาน:การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนร่วมกับวัสดุปลูกชนิดต่างๆเพื่อการปลูกผักบุ้งจีน

นักวิจัย: Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ Imgนายอุดม แก้วสุวรรณ์ Imgนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ Imgนางสาวเบญจวรรณ จันทพล

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์, Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดม แก้วสุวรรณ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการทำงานของจุลินทรีย์กลุ่ม Thermophilic ในการหมักขยะอินทรีย์ในบ่อคอนกรีตภายใต้ระยะเวลาการรดน้ำที่แตกต่างกัน

ผู้เขียน:Imgพีรดา พงษ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123