Search Result of "ขยะ"

About 744 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล ทางออกของปัญหาขยะมูลฝอย (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Lukkhana Benjawan,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ ระยะที่ 2 (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgนางสาวชูสิน ธีรสวัสดิ์, อาจารย์, Imgนายอนุชา เพียรชนะ, Imgนายจิโรจน์ พีระเกียรติขจร, Imgนางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, Imgดร.สตรีไทย พุ่มไม้, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการทำปุ๋ยจากขยะชุมชน (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมควบคุมมลพิษ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...