Search Result of "ขนาดอนุภาค"

About 57 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

หัวเรื่อง:ผลของอัตราเร็วในการเขย่าระหว่างการสกัดและขนาดอนุภาคของตัวอย่างต่อประสิทธิภาพในการสกัดสารประกอบฟีนอลจากเปลือกมังคุด

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของขนาดอนุภาคและขนาดเม็ดอาหารต่อกระบวนอัดเม็ดอาหาร สมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ของสารอาหาร คุณภาพซาก และรอยโรคในกระเพาะอาหารในสุกร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 21

หัวเรื่อง:การลดขนาดอนุภาคยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลด้วยกระบวนการ Gas AntiSolvent (GAS)

Img

ที่มา:The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference

หัวเรื่อง:การลดขนาดอนุภาค Theophylline ด้วยกระบวนการที่ใช้ของไหลที่สภาวะใกล้จุดวิกฤต

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของขนาดอนุภาคข้าวโพดต่อลักษณะการบดประสิทธิภาพกาผลิตไข่ สมรรถภาพการผลิตและพฤติกรรมการกินของไก่ไข่

123