Search Result of "ขนาด"

About 2870 results
Img
Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง

Img

ที่มา:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ SMEs บนแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (ภาคกลาง)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูริวัจน์ เดชอุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวเรื่อง:การศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ติดตามและประเมินผลนโยบายระหว่างประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลงานวิจัยและสิทธิบัตรเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเกษชฎา มีความสุข

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวเรื่อง:ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หม่อนไหมครบวงจร

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวเรื่อง:ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หม่อนไหมครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางใจสคราญ หิรัญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวเรื่อง:การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส (SMEs Manufacturing Sentiment Index: SMSI)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนา SMEs สู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวเรื่อง:การจัดทำข้อมูลทางการเงินและศึกษา SMEs ระดับภูมิภาค (เฉพาะพื้นที่ภูมิภาค ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและตะวันตก)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

Img

ที่มา:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มทำกังหันไม้ไผ่ และกลุ่มโคมไฟกะลามะพร้าว จังหวัดนครนายก)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร เรื่องการศึกษากรรมวิธีการสกัดสารจากเขาเขียวอัสสัมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากชาเขียวพันธุ์อัสสสัมสู่การ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หัวเรื่อง:การให้บริการการอบรมและถ่ายทอดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หัวเรื่อง:โครงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาดมและพิมเสนน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

หัวเรื่อง:การประยุกต์งานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ภาคโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องกรรมวิธีการสกัดสารจากชาเขียวอัลชัมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากชาเขียวพันธุ์อัลชัม สู่การถ่ายทอดเ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

หัวเรื่อง:การประยุกต์งานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ภาคโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากมะขามป้อมจากแหล่งปลูกที่ผ่านการคัดเลือกสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (ธุร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, Imgนายนคร เหลืองประเสริฐ

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวเรื่อง:โครงการหลัก:โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด บริษัทไทยเบตเตอร์ฟูดส์ จก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

12345678910...