Search Result of "ขนส่ง"

About 923 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

"โครงการตรวจสภาพถังขนส่งและรถขนส่ง NGV จำนวน 621 คัน" (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ ลักษิตานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Img"..."

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ก๊าซธรรมชาติกับการขนส่ง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรุ่ง เรืองผล

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

การใช้ก๊าซธรรมชาติกับการขนส่ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Img

ที่มา:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:ลักษณะทิศทางลมที่มีผลจากโครงสร้างกายภาพภายในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:ระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีบริเวณสายทางรถไฟฟ้าบีทีเอส

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ (ThaiVCML Journal)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง

Img

ที่มา:องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาพื้นที่เขตการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาพื้นที่เขตการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาพัฒนา ปรับปรุง บำรุง รักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย

หัวเรื่อง:แบบจำลองการเลือกที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2556ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

12345678910...