Search Result of "ขนส่ง"

About 895 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

"โครงการตรวจสภาพถังขนส่งและรถขนส่ง NGV จำนวน 621 คัน" (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ ลักษิตานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Img"..."

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ก๊าซธรรมชาติกับการขนส่ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

การใช้ก๊าซธรรมชาติกับการขนส่ง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรุ่ง เรืองผล

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาน้ำหนักของปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทางในประเทศไทยโดยใช้วิธี AHP

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เพื่อจัดการจราจรบนถนนในเส้นทางรถประจำทางด่วนพิเศษ BRT

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:ระบบขนส่งอัจฉริยะด้านความปลอดภัยบนถนน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมการขนส่งทางบก

หัวเรื่อง:สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยผลการฉีดละอองน้ำแรงดันสูงต่อการเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณเชื้อราภายใต้โครงสร้างสถานีรถไฟฟ้า BTS

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:ลักษณะทิศทางลมที่มีผลจากโครงสร้างกายภาพภายในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:ระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีบริเวณสายทางรถไฟฟ้าบีทีเอส

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อประเมินวิธี MRV: กรณีศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยการก่อสร้างระบบรถไฟขนส่งมวลชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

12345678910...