Search Result of "ขนมไทย"

About 87 results
Img

งานวิจัย

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ขนมไทยกลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีพลังงานต่ำ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนอาลัวเป็นแบบจำลอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบแนะนำขนมไทย (2019)

ผู้แต่ง:Imgณัฐฐินันท์ ยันเยี่ยม, ImgMr.Tanuwonk Jaksupa, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้องงอกสำหรับผู้สูงอายุ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวศุรัฐนันท์ คงวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ระบบแอพพลิเคชั่นร้านขายขนมไทยออนไลน์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทนุวงศ์ จักษุพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว นัชชา ศรีไม้

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนมอาลัวเป็นแบบจำลอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้ไขมันเทียม OATRIM ในการทำขนมอบและขนมไทย (1996)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img
Img
Img
12345