Search Result of "ขนมอบ"

About 65 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณ์ขนมอบกรอบจากข้าวโอ๊ต (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช, Imgนางสาวทิพา วรเนตรสุดาทิพย์

แหล่งทุน:บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ขนมอบจากฟลาวมันสำปะหลัง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

แหล่งทุน:บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากข้าว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณอรณัฐ สุวรรณบริสุทธิ์)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้ไขมันเทียม OATRIM ในการทำขนมอบและขนมไทย (1996)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการทำขนมอบกรอบโปรตีนสูงจากเนื้ออกไก่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การศึกษารูปแบบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบโดยการสร้างตัวแบบจำลอง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
1234