Search Result of "ขนมปัง"

About 87 results
Img

งานวิจัย

ปริมาณที่เหมาะสมของขมิ้นชันราชบุรีในขนมปัง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนวิช (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณองอาจ กระนัยนาท)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตโดขนมปังและเพสตรีแช่เยือกแข็ง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดและเกล็ดขนมปังชุบทอด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สงวนอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ spread สำหรับทาขนมปังแผ่น (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดตารางผลิตโรงงานขนมปังและเค้ก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345