Search Result of "ขนมจีน"

About 107 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป (2002)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนแป้งหมัก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, Imgดร.สาวิตรี ดือราแม

แหล่งทุน:บริษัท ขนมจีนทัพหลวง จำกัด

Img

งานวิจัย

ผลของโปรติโอไลติกแบคทีเรียต่อคุณภาพและเอกลักษณ์ของขนมจีนแป้งหมัก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรินันท์ ชมภูแสง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติการสร้างเอนไซม์ย่อยแป้งและสร้างสารยับยั้งจุลชีพของแบคทีเรียแลคติกที่คัดแยกจากขนมจีนแป้งหมัก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

123456