Search Result of "ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูง"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากซูริมิ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อนุสรณ์ มหาชัย ซูริมิ จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงเสริมไข่ขาวผงด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายพิสุทธิ์ ถนอมทรัพย์)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ผลของปริมาณโปรตีนและสภาวะในเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส และสีของขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากข้าวเหนียว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ผลของปริมาณโปรตีนและกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อสมบัติทางประสาทสัมผัส และกายภาพ ของขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากข้าวเหนียว

Img

Researcher

นาย วรพล เพ็งพินิจ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Extrusion Process

Resume

Img

Researcher

นางสาว วราภรณ์ ประเสริฐ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค( Instant product ), การทดสอบทางกายภาพและเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งหรือสตาร์ช( Product-process Development ), Extrusion Process

Resume