Search Result of "ขนมขบเคี้ยว"

About 146 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ขนมขบเคี้ยวทางเลือก:แนวทางใหม่เพื่อสุขภาพ (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายวีระ วชิระขจรชัย)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากซูริมิ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อนุสรณ์ มหาชัย ซูริมิ จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมขบเคี้ยวชนิดสุกพองทันที (Direct Expansion) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณอรุณี เพียรทวีรัชต์)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวส้มตำกรอบ (Som Tum Snack) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณมรุต วุฒิจักร)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกากเต้าหู้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:บริษัท สไมล์บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (คุณธัญญ์นรี เจริญเขมัสศิริ )

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อมะพร้าวฝอยอบแห้ง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากไข่ขาว (Development of healthy snack product from egg white) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

12345678