Search Result of "ก๊าซเรือนกระจกของ"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการภาษีคาร์บอน(Carbon Tax)เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาดและการกำหนดมาตรการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยหลังปี 2012

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอดีเซลของประเทศไทยกับศักยภาพการส่งออกไปสหยุโรป

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2554

หัวเรื่อง:การประเมินและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและแนวทางเชิงวิศวกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรมควบคุมมลพิษ

ผู้เขียน:Imgสิริมา จิ๋วสม

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgพรศรี สุทธนารักษ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgชุติมา สุขอนันต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพ สำหรับการขนส่งในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรยุทธ สายบัวตรง

แหล่งทุน:กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img