Search Result of "ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์"

About 17 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิจัยผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และโอโซนต่อพืชเศรษฐกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวพูนทรัพย์ สืบมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตามแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวินัย มีแสง

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวประภัสสรา นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุรัตน์ บัวเลิศ

กรรมการวิชารอง:Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยผลกระทบของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อพืชและการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(Flue Gas Desulfurization: FGD) ของโรงงานแม่เมาะ

ผู้เขียน:Imgวรรษมน นิ่มชื่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วัลลภัคร์ พลทรัพย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะโครงสร้างและพลวัตรของประชากรของป่าผลัดใบ บนที่สูงที่ได้รับมลพิษจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บริเวณพื้นที่โครงการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgวรัญญู ราษฎร์เจริญ

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยการใช้ 1-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]-2-naphthol เป็นรีเอเจนต์ที่ทำให้เกิดสี

ผู้เขียน:Imgนิวดี นิติธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจงกลณี แก้วศรีประกาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีต่อการตกกระและคุณภาพของกล้วยไข่สุก

ผู้เขียน:ImgCheranuch SANGPUK

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พุทธพร ส่องศรี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นางสาว พูนทรัพย์ สืบมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับกระถาง, สรีรวิทยาการสังเคราะห์ด้วยแสงภายใต้การเปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อม

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช, แสงและจุลภูมิอากาศ, สถาปัตยลักษณ์พืช, การผลิตไม้ผล, สถิติและการวางแผนการทดลอง, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ และ Visual Basic

Resume

Img

Researcher

ดร. ดวงรัตน์ ศตคุณ

ที่ทำงาน:ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาสถาปัตยลักษณ์ของพืช (Plant Architecture), การศึกษาสภาพแวดล้อมแสง (Light Environment) กับการเจริญเติบโตการให้ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของพืช, การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis), การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (Research Policy and Strategies)

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Photosynthesis (การสังเคราะห์ด้วยแสง), Environmental Plant Physiology (สรีรวิทยาพืชและสิ่งแวดล้อม), Plant growth regulators in horticultural crops (สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในพืชสวน), Physiology of ornamental plants (สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ)

Resume

Img

Researcher

ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและสรีวิทยาพืช, สรีรวิทยาด้านพืชสวน

Resume