Search Result of "ก๊าซชีวมวล"

About 28 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาก๊าซชีวมวลสำหรับโรงสีข้าวขนาดชุมชน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวลในประเทศกัมพูชา: การใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลกับเครื่องยนต์ดีเซล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวลในประเทศกัมพูชา: การใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลกับเครื่องยนต์ดีเซล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวลในประเทศกัมพูชา: การดำเนินการ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวลในประเทศกัมพูชา: การดำเนินการ

Img

ที่มา:สวพ. มก.

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาเตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลงเพื่อใช้ในการอบแห้งในโรงงานผสมปุ๋ยขนาดเล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.

หัวเรื่อง:การอบขนมหม้อแกง โดยก๊าซชีวมวลจากกะลามะพร้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเมลดา เฟื่องฟู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและทดสอบเตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบสามส่วนโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง

ผู้เขียน:Imgชโลมศักดิ์ แต่งงาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Automatic Flight Control System Design, Vehicle Dynamics , System Dynamics and Control System Design , Engineering measurement, Vibration Monitoring

Resume

Img

ที่มา:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาก๊าซชีวมวลสำหรับโรงสีข้าวขนาดชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การออกแบบเตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลงเพื่อใช้ในการอบแห้งในโรงงานผสมปุ๋ยขนาดเล็กโดยใช้วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

12