Search Result of "ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์"

About 184 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีราคาถูกและประสิทธิภาพสูง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
12345678910