Search Result of "ก้"

About 2898 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอรืรอกซีแอกซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้กเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgอัญชุลี ทองจับ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไซรัปจากสับปะรดที่มีฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์และศักยภาพการเป็นพรีไบโอติก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ศิลปะและดนตรีในยุคบาโรก (2009)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Julmanee Sudasna, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

นำเก็กฮวย ประเภทศิลปกรรม (2010)

นักวิจัย:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

Saccharomyces boulardii โปรไบโอติกยีสต์ (2011)

นักวิจัย:ImgDr.Pramuan Saithong,

ประเภท:

Img
Img

ที่มา:

หัวเรื่อง:ก

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแรงจูงใจและระบบการจ่ายผลตอบแทนภาครัฐ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาแรงจูงใจแลระบบะการจ่ายผลตอบแทนภาครัฐ

12345678910...