Search Result of "กุ้งทะเล"

About 75 results
Img

ที่มา:สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาการระบาดของโรค อี เอ็ม เอสในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งทะเล (2012)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นฟูดินก้นบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิดด้วยวิธีทางชีวภาพร่วมกับการคราดพรวน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท แหลมยางฟาร์ม

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาวิธีการชันสูตรโรคทอราทางซีรั่มวิทยาในกุ้งทะเล (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการระบาด ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาโรคอีเอ็มเอส ในกุ้งทะเลของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234