Search Result of "กุ้งขาว"

About 559 results
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กุ้งขาว 4.0 (2017)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

โปรแกรมวัดความยาวลูกกุ้งขาวแวนนาไม (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

3. โครงการกุ้งขาวแวนนาไม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

ผลของ Lignin ต่อการต้านทานเชื้อไวรัส YHV และ TSV ในกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนมาไมย์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgKaoru Hamano

แหล่งทุน:Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเพาะอนุบาลกุ้งขาวในระบบปิด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (วันชัย มาลีมงคล)

12345678910...