Search Result of "กุหลาบ"

About 167 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ศุทธินี กุหลาบขาว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Marketing, Customer Relationship Managemen, Consumer Behaviour, Integrated Marketing Communication

Resume

Img

Researcher

ดร. กุหลาบ เหล่าสาธิต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสายพันธุ์กุหลาบหนูโดยใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การชักนำให้กุหลาบหนูออกดอกในสภาพหลอดทดลองเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์น้ำและลักษณะทางกายวิภาคของดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบและดอกบัวหลวง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

123456789