Search Result of "กุลฤดี แสงสีทอง"

About 56 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตและสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในงานด้านเภสัชกรรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสาปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนาส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:ดร. กุลฤดี แสงสีทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์, Imgดร. กุลฤดี แสงสีทอง, Imgผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ปฐมา จาตกานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผ่นดูดซับของเหลวจากเส้นใยเซลลูโลสในชานอ้อย (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.กุลฤดี แสงสีทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, Imgดร.กุลฤดี แสงสีทอง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติของฟิล์มและเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรดในแอลกอฮอล์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกุลฤดี แสงสีทอง, Imgนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ชัยพร สามพุ่มพวง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว เกสรี กลิ่นสุคนธ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

123