Search Result of "กุลนัฐ นิพัทธ์โยธิน"

About 7 results
Img

Researcher

ปองกมล สุรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาผู้สูงอายุ การรังแกในเยาวชน การเตรียมตัวตาย

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาพัฒนาการ, การวิเคราะห์และบริหารความขัดแย้ง

Resume

Img

Researcher

นาง พลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาพัฒนาการ

Resume

Img

Researcher

นาง วิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย , กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก-วัยรุ่น, การพัฒนาพหุปัญญาในวัยเด็กด้วยกิจกรรม

Resume

Img

Researcher

นาง รัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาการเด็ก จิตวิทยาวัยรุ่น การให้คำปรึกษา, เด็กทีกระทำผิดกฎหมาย

Resume