Search Result of "กุมุท สังขศิลา"

About 254 results
Img

Researcher

ดร. กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการดินและน้ำ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การจำลองเหตุการ

Resume

Img

งานวิจัย

สภาวะน้ำในต้นไม้ผลสกุล Prunus บางชนิด (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของความร้อนสะสมต่อผลผลิตยางพาราและปริมาณยางแห้ง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

วิเคราะห์งานภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างแผนพัฒนาการผลิตอ้อยของกลุ่มโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กลุ่มโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย 1/1 หมู่ที่ 14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

สภาวะน้ำในต้นไม้ผลสกุล Prunus บางชนิด (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแปลงอ้อยเพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปีที่ 2 (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแปลงอ้อยเพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปีที่ 3 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 237หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต. หินเหล็กไฟ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

สมดุลน้ำและพลังงานในระดับแปลงปลูกยางพารา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิศมัย จันทร์อุมา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...