Search Result of "กีฬา"

About 1520 results
Img

ที่มา:สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2551 สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์การ กีฬาและเทคโนยีการกีฬา กรกฎาคม 2556

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของแฟชั่นบรา และสปอร์ตบราที่มีต่อการจำกัดการเคลื่อนไหวของเต้านมขนาดคัพบี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการการท่องเที่ยวกีฬาผจญภัย (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Theeranan Tanphanich, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:ลักษณะสัดส่วนร่างกาย องค์ประกอบร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและร่างมาตรฐานอาชีพของพ่อครัว/แม่ครัว ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว และหัวหน้า พ่อครัว/แม่ครัว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์, Imgนายเจริญพร เพ็ชรกิจ, อาจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย อายุระหว่าง 60-89 ปี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, Imgนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดกลุ่มและประเภทการใช้งานของสนามกีฬาในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความหนาของแผ่นพังผืดฝ่าเท้าในเท้าปกติและเท้าแบนของนักวิ่งหญิง

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:การฝึกความแข็งแรงของลำตัวร่วมกับการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความเร็วของการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 25 เมตร

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกระหว่างเกมสนามเล็กและแบบฝึกเฉพาะเจาะจงต่อสมรรถภาพด้านแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักกีฬาฟุตบอล

12345678910...