Search Result of "กิ่งกานท์ พานิชนอก"

About 259 results
Img

Researcher

ดร. กิ่งกานท์ พานิชนอก

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2556 (2014)

นักวิจัย:Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุปราณี งามประสิทธิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการเมล็ดพันธุ์, การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

Resume

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลระดับดีเด่น ประเภทมันสำปะหลัง ประจำปี 2556 (2014)

นักวิจัย:Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...