Search Result of "กินนี่สีม่วง"

About 20 results
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีหญ้าทนเค็ม (รูซี่และกินนี่สีม่วง) (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์, Imgนางอรุณี ยูวะนิยม

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยหญ้ากินนีสีม่วง (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีหญ้าทนเค็ม (รูซี่และกินนี่สีม่วง)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการใช้หญ้ากินนีสีม่วงร่วมกับเมล็ดข้าวโพดต่อประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณกรดไขมัน Conjugated Linoleic Acid ในแพะเนื้อ

ผู้เขียน:Imgอัศวิน สายเชื้อ

ประธานกรรมการ:Imgวิริยา ลุ้งใหญ่

กรรมการร่วม:Imgพงศ์ธร คงมั่น, Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยหญ้ากินนีสีม่วง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยหญ้ากินนีสีม่วง

ผู้เขียน:Imgณัฐฐา แสงนรินทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้น้ำของหญ้ากินนีสีม่วง

ผู้เขียน:Imgบุญฤทธิ์ จำปาเงิน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดสอบและประเมินสายพันธุ์หญ้ารูซี่ กินนี่สีม่วง และเนเปียร์และภายใต้สภาพดินเค็ม ปีที่1

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสาเหตุและวิธีแก้การฟักตัวของ เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง

ผู้เขียน:Imgศิริรัตน์ อัศวพัฒนากูล

ประธานกรรมการ:Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน และระยะปลูกต่อผลผลิต หญ้ากินนีสีม่วง

ผู้เขียน:Imgโสภณ ชินเวโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของรังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีต่อการเจริญเติบโตของหญ้ากินนีสีม่วง

ผู้เขียน:Imgสุมล นิลรัตน์นิศากร

ประธานกรรมการ:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย อนุสรณ์ กุลวงษ์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:พืชไร่, Landscape, พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพการฟื้นตัวของหญ้ารูซี่และหญ้ากินนีสีม่วง ภายใต้ระบบการตัดต่ำสลับสูง

ผู้เขียน:Imgดร.จิราพร เชื้อกูล, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุรพล อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยพืช (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture), ปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding)

Resume

Img

Researcher

ดร. สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบผลิตน้ำประปา , ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

Resume

Img

Researcher

ดร. วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเร่งการย่อยสลายขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบแบบกึ่งเติมอากาศผ่านกระบวนการมีเทนออกซิเดชั่น, การจัดการขยะและของเสีย, การบำบัดน้ำเสียและตะกอนโดยวิธีวิศวกรรมธรรมชาติบำบัด, เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในกระบวนการบำบัดน้ำเสียและหลุมฝังกลบมูลฝอย, การบำบัดของเสียทางชีวภาพและการเติมเชื้อเพื่อช่วยบำบัด

Resume