Search Result of "กิติกร คำมูล"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้นจำลองกรรมวิธีการทุบขึ้นรูปร้อนของงานทองเหลือง

ผู้เขียน:Imgกิติกร คำมูล

ประธานกรรมการ:Imgสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์

กรรมการร่วม:Imgจิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข