Search Result of "กิตตินาถ วรรณิสสร"

About 47 results
Img

งานวิจัย

แม่พิมพ์ที่มีโพรงระบายความร้อนตามรูปทรงชิ้นงาน I (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

เครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgกิตตินาถ วรรณิสสร

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องอบปลาแดดเดียว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันไทย-เยอรมัน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

Rapid Tooling by Layer Manufacturing Technique (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียว (2017)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

Researcher

ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geometric Modeling, Computational Geometry, CAD/CAM, Manufacturing

Resume

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องอบลมร้อนด้วยรังสีจากหลอดอินฟราเรด (2018)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๙ (2016)

ผลงาน:โปรแกรมคอมพิวเตอร์๓มิติช่วยสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม

นักวิจัย: Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์ Imgกิตตินาถ วรรณิสสร

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบรวดเร็วด้วยกระบวนการขึ้นรูปทีละชั้นสำหรับการหล่อพระ

ผู้เขียน:Imgกิตตินาถ วรรณิสสร

ประธานกรรมการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

การสร้างแม่พิมพ์รวดเร็วสำหรับงานเป่าขึ้นรูปขวดพลาสติก (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123