Search Result of "กิตตินาถ วรรณิสสร"

About 47 results
Img

งานวิจัย

แม่พิมพ์ที่มีโพรงระบายความร้อนตามรูปทรงชิ้นงาน I (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

Rapid Tooling by Layer Manufacturing Technique (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

เครื่องอบปลาแดดเดียว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันไทย-เยอรมัน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgกิตตินาถ วรรณิสสร

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geometric Modeling, Computational Geometry, CAD/CAM, Manufacturing

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123