Search Result of "กิตติชัย อธิกุลรัตน์"

About 17 results
Img

Researcher

ดร. กิตติชัย อธิกุลรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Logistics and Supply Chain, Cost Reuction

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Logistics

Resume

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูปสำหรับกิจการสุรถฟาร์ม (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อของโรงงานกระดาษ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงการขนถ่ายลำเลียงในโรงงานบรรจุน้ำมันปาล์ม (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การเพิ่มผลผลิตในสายการผลิตเครื่องกรองน้ำสแตนเลสขนาดใหญ่ (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume